Teknik och Råd för komfortventilation

Grundläggande tekniska instruktioner för användande och val av luftdon för komfortmiljöer.

Deplacerande ventilation i korthet

Deplacerande ventilation bygger vanligtvis på att en något undertempererad luft tillförs rummets vistelsezon med relativt låg hastighet. Pga den densitetsskillnad som finns mellan kall och varm luft stannar tilluften kvar i vistelsezonen till dess att den blir för varm och stiger uppåt.

Resultatet blir, korrekt utfört, ett mycket effektivt ventilationssystem med en ren och sval vistelsezon. Deplacerande ventilation ämnar sig i regel utmärkt inom komfortinstallationer. Bäst passar det i lokaler med relativt stor personbelastning såsom lärosalar, restauranger, biografer, uppehållsrum etc. Även för mindre lokaler typ cellkontor kan deplacerande ventilation vara fördelaktigt. Detta då i första hand av installationsteknisk bakgrund.

Deplacerande ventilation passar bäst

 • I lokaler med stor personbelastning.
 • I lokaler med stora internlaster kombinerat med stora takhöjder.
 • I lokaler där man svårligen kan installera tilluftsdon i tak.
 • Exempel: Svets industrier, gjuterier, gummi fabriker, bagerier, målerier, mjölk industrin etc.

  Deplacerande ventilation passar inte

 • I lokaler som värms med tilluften där temperaturgradienter inte kan accepteras.
 • Exempel: Lagerlokaler och liknande.

  I ett rum med deplacerande ventilation kan man erhålla ett behagligt klimat i vistelsezonen utan så kraftfulla installationer.

  Grundläggande kriterier för donval

  Då Du skall välja ett lågimpulsdon för komfortmiljö finns en rad aspekter att ta hänsyn till. Dessa kan vara:

 • Stabilitet, donen utsätts ofta för en tuff belastning.
 • Kapacitet, finns risk för buller eller drag?
 • Fysiska mått, montagesätt och design.
 • Prisnivå och leveranstid.
 • Beroende på vilken användning Du tänkt Dig får man rangordna de olika kriterierna efter eget huvud från gång till annan.

  Kraven på låga lufthastigheter minskar med aktivitet, beklädnad och omgivande temperatur.

  Design

  Ett lågimpulsdon i komfortinstallationer kan ibland överta helhetsintrycket från ett rum eller dess tekniska innehåll. Därför kan det i vissa fall vara befogat att utifrån det formspråk som byggnaden håller ge donen ett uttryck som väl faller in i övriga byggnadselement.

  Polman´s har utvecklat arbetsmetoderna kring framtagandet av specialdon så att Du snabbt och enkelt skall få en bild över såväl donets exteriör som tekniska prestanda och kostnad.

  Stabilitet

  Polman´s tilluftsdon för komfortmiljö klarar de flesta “normala krav” man kan ha i avseendet hållfasthet. Donen tillverkas som standard med yttre delar av 1,5 mm godstjocklek. Vissa applikationer med golvmonterade don kräver dock extra skydd förstärkning t.ex. i offentliga lokaler, gymnastiksalar etc.

  Kapacitet

  De krav man normalt ställer på don för komfortinstallationer är mycket tuffa avseende ljud och drag. Dragkriterierna inom dessa miljöer är noggrant utvärderade. Vanligtvis ställer man krav på högsta hastighet av 0,15-0,20 m/s i vistelsezonen. Vi tycker nog att man kan vara lite mer nyanserad då detta generella uttrryck innebär att installationskostnaden kan skjuta i höjden. De dragkriterier vi vill föreslå framgår av vidstående tabell.

  Golvplacerade (stående) lågimpulsdon

  Ett lågimpulsdon nära golv tillför vanligtvis luften horisontellt med låg hastighet. Eftersom tilluften är något kallare dvs tyngre än omgivande luft kommer tilluften att sjunka nedåt och breda ut sig på en viss höjd i lokalen.

  Således skall donet klara att hantera ett visst luftflöde utan att skapa oönskade luftrörelser som kan äventyra denna funktion. Dessutom skall donet klara av att tillföra den tänkta tilluftstemperaturen utan att besvärande lufthastigheter skapas i vistelsezonen.

  Vissa don är bättre skaffade att tillföra stora undertemperaturer medan andra hanterar större ventilationsflöden. Att samma don kan vara ägnat åt båda dessa kriterier samtidigt är direkt felaktigt. Polman´s lågimpulsdon för komfort är i standardutförande designade för en undertemperatur av 3 °C till 8 °C. Önskar man ett annat arbetsområde rekommenderas att man specialanpassar donet för detta.

  Ett korrekt val av don ger en bra hastighetsprofil med relativt kort närzon.

  Ett felaktigt donval kan ge onödigt stora närzoner.

  Infällda lågimpulsdon (i vägg)

  Funktionen är i princip densamma som ovanstående don. Den stora skillnaden är dock den att man här har möjligheten att fälla in och dölja donen. En annan fördel är att man rent installationsmässigt undviker installationer i undertak nära fasad. Risken för kollisioner med t.ex. belysning reduceras således.

  Ett tilluftsdon infällt i vägg mot t.ex. korridor ger stora möjligheter till en fri arkitektur i rummet utan krav på undertak osv.

  Lågimpulsdon i gradin

  I hörsalar med nivåskillnader kan don fällas in i gradinen. Utrymmet därunder får vanligtvis utgöra en tryckkammare även om kanalanslutna don förekommer.

  Här finns en rad varianter av don. Vanligast är de som placeras i den vertikala delen av gradinen. Även varianter finns för fristående tilluftsdon eller integrering i stolsbenet. Polman ́s har en mycket bred erfarenhetsbank på området.

  Lågimpulsdon i golv

  Don infällda i golv är vanligast om det finns ett övergolv på distans över bjälklaget. Donen har en uppåtriktad luftström som avtar pga av tilluftens undertemperatur samt en effektiv sidospridning genom fronten. Resultatet kan bli mycket effektivt utan drag förutsatt att donen fördelas jämnt över golvytan och att rätt luftflöde tillförs varje tilluftsdon.

  Donen kan antingen anslutas direkt till kanalsystemet eller ansluta mot en tryckkammare i golvkonstruktionen. Denna lösning förekommer i utställningslokaler där man föredrar att dölja installationen och få en stor frihet till framtida förändringar av planlösningen. Andra tillämpningar är vid ombyggnad av gamla lokaler till komfortinstallationer där befintligt innertak tak vill bibehållas eller fönsterbröstning sänkas.

  Polman´s har ett antal don för infällnad i golv av såväl standard som specialtyp.

  Om dragkriteriet inte är 0,2 m/s?

  Inom traditionell komfortventilation är dragkriteriet 0,2 m/s. Inom industrin är detta endast tillämpbart för komfortliknande applikationer. Inom industrin kan man vanligtvis acceptera 0,3 - 0,4 m/s i vistelsezonen utan att riskera kritik. I vidstående diagram framgår det hur närzonen påverkas av hastigheten.

  Således kan man påräkna en närzon som endast är 60% av den redovisade om man kan acceptera en lufthastighet av 0,3 m/s i stället för 0,2 m/s.

  Av ovanstående diagram framgår att närzonen redovisas för 0,2 m/s. För 0,3 m/s skall det i diagrammet redovisade värdet multipliceras med 0,6.

  Temperaturgradienten

  Innan Du kan placera ett lågimpulsdon på ett korrekt vis måste Du känna till såväl luftflöde som undertemperatur. Undertemperaturen ΔT är skillnaden mellan rummets temperatur och tilluften (se vidstående skiss).

  För att få fram denna undertemperatur måste man känna till såväl rumshöjd som luftflöde och belastning d.v.s. kyllast i det dimensionerande fallet.

  Undertemperaturen följer approximativt följande formel:

  Δt = 0,7P / ρ x q (°C) där
  P = effekten i kW,
  ρ = densiteten (1,2 kg/m3) och
  q = luftflödet i m3/s

  Temperaturskillnaden mellan till- och frånluft, ΔT beräknas enligt följande:

  ΔT = P / ρ x q (°C)

  Således blir alltid ΔT > Δt i ett deplacerande ventilationssystem.

  Temperaturgradienten från golv till tak blir relativt linjär i komfortinstallationer. “Vinsten” med deplacerande strömning är att temperaturen vid tak blir högre än i vistelsezonen.

  Donets närzon

  Om Du känner till luftflödet över donet, samt den dimensionerande undertemperaturen kan man enkelt få fram närzonen, L02.

  Med närzon menas i detta fallet det område där lufthastigheten kan förväntas överstiga 0,2 m/s mätt på att avstånd av 0,1 m över golv och uppåt. Närzonen redovisas i respektive produkts kapacitetsdiagram.

  Temperaturgradienten från golv till tak blir relativt linjär i komfortinstallationer. “Vinsten” med deplacerande strömning är att temperaturen vid tak blir högre än i vistelsezonen.

  Donplacering utifrån donets närzon

  Genom att läsa av närzonen i diagram och jämföra denna mot rummets layout kan man finna lämpliga don och placera dessa korrekt. Försök att finna passiva utrymmen där man inte kan förvänta sig stillasittande.

  I bland finns det dock inte den plats man önskar och det får bli en kompromiss. Vid vissa applikationer kommer ej heller kapacitetsdiagrammen att gälla. Exempel på detta finns i vidstående bilder.

  Ett annat fall där man kan få problem med donplaceringen är om man önskar tillföra ett alltför stort flöde från ett håll. Hela luftflödet kommer i detta fall att åka likt en kolv längs golvet från ena sidan av rummet. De som sitter närmast donen känner obehag av drag och låg temperatur medan de som sitter på motsatta ände av rummet får alltför varmt.

  För att undvika en sådan situation skall luftflödet fördelas i flera punkter. Det maximala flödet från en sida av rummet får vara ca 50 l/s och meter rumsbredd.

  I en långsmal lokal som denna kan man inte tillföra all luft från ena kortsidan. Resultatet blir drag på första raderna oavsett vilken dontyp och antal man nyttjar. Gränsen för maximalt luftflöde i detta fall är 7,5 x 50 l/s d.v.s 375 l/s.

  Om ett don placeras för nära ett hörn gäller inte katalogdata. X i denna figur är mindre än 0,8 x L02.

  Om två don placeras för nära varandra gäller inte katalogdata. X i denna figur är mindre än 1,5 x L02.

  Polman´s omblandande luftdon

  Omblandande ventilation förklarat i korthet

  Omblandande ventilation bygger vanligtvis på att ett tilluftsflöde tillförs rummet utanför vistelsezonen. Denna luftström blandas upp med rumsluften innan den når vistelsezonen. Därigenom minimeras risken för drag och oönskade temperaturgradienter. Resultatet blir, korrekt utfört, ett ventilationssystem där undertemperaturen kan vara avsevärd utan att lufthastigheterna i vistelsezonen blir besvärande. Omblandande ventilation ämnar sig i regel utmärkt inom komfortinstallationer. Bäst passar det i lokaler med relativt liten personbelastning och “ren” miljö såsom cellkontor etc.

  Även större lokaler kan ventileras med omblandande ventilation men det är då första hand en fråga om installationsförutsättningar som givit fördel för de omblandande systemet i relation till andra lösningar.

  Omblandande ventilation passar bäst

 • I lokaler med liten personbelastning.
 • I lokaler med stora internlaster kombinerat med små takhöjder.
 • I lokaler där man svårligen kan placera lågimpulsdon.
 • I lokaler där man inte kan acceptera gardienter.
 • I lokaler där man kan förväntas värma med luft.
 • Omblandande ventilation passar inte

 • I lokaler som värms med tilluften där temperaturgradienter inte kan accepteras.
 • I ett rum med omblandande ventilation kan man erhålla ett jämnt klimat från golv till tak.

  Grundläggande kriterier för donval

  Då Du skall välja ett omblandande don för komfortmiljö finns en rad aspekter att ta hänsyn till. Dessa kan vara:

 • Kapacitet, finns risk för buller eller drag?
 • Fysiska mått, montagesätt och design.
 • Prisnivå och leveranstid.
 • Beroende på vilken användning Du tänkt Dig får man rangordna de olika kriterierna efter eget huvud från gång till annan.

  Kapacitet

  De krav man normalt ställer på don för komfortinstallationer är mycket tuffa avseende ljud och drag. Dragkriterierna inom dessa miljöer är noggrant utvärderade. Vanligtvis ställer man krav på högsta hastighet av 0,15-0,20 m/s i vistelsezonen. Vi tycker nog att man kan vara lite mer nyanserad då detta generella uttrryck innebär att installationskostnaden kan skjuta i höjden. De dragkriterier vi vill föreslå framgår av vidstående tabell.

  Polman´s P-serie, en unik konstruktion

  Polman ́s omblandande tilluftsdon bygger på en helt unik konstruktion med dysor pressade direkt i plåt. Resultatet blir en mycket solid produkt helt i pulverlackerat stål men med dysteknikens fördelar som flexibilitet och höga induktionsgrad.

  Fördelen med den höga induktionsgraden är att den tillåter mycket stora undertemperaturer (max 14 °C). En annan fördel är att donen klarar ett mycket stort arbetsområde vilket innebär att de lämpar sig mycket väl för VAV- system.

  Genom att tillämpa dystekniken direkt i stålplåten ges många fördelar: Miljövänligt, god design och inte minst en mycket bra teknisk lösning.

  Detta är Polman´s omblandande luftdon:

  P-01

  P-01 är det idealiska donet i de fall Du önskar fälla in donet i ett undertak. Det finns i två utföranden det ena P-01A för fast undertak (typ gips) och det andra P-01B för systemundertak. Donet är rensbart och har ett helt unikt spjäll som verkligen tål att strypa höga tryck.

  P-01 finns i storlekar från anslutning 125 och uppåt till 250.

  Flödesområde 10 - 160 l/s.

  Max undertemperatur 14 °C.

  Ett verkligt prisvärt don som klarar det många drömmer om.

  Polman´s P-01 omblandande luftdon för montage i tak.

  P-09

  P-09 använder Du om Du behöver ett frihängande tilluftsdon med låda. Donet är rensbart och har samma spjällkonstruktion som P-01, som verkligen tål att strypa höga tryck. P-09 finns i storlekar från anslutning 125 och uppåt till 250.

  Flödesområde 10 - 160 l/s.

  Max undertemperatur 14 °C.

  Ett vackert don för synligt montage.

  Polman´s P-09 omblandande luftdon för montage synligt i tak.

  P-03

  P-03 är ett funktionellt bakkantsdon. Komplett med injusteringslåda och mätuttag. Donet är rensbart. P-03 finns i tre storlekar från anslutning 125 och uppåt till 200.

  Flödesområde 10 - 100 l/s.

  Max undertemperatur 8 °C.

  Pendla gärna armaturer inom zonlängden! (Se bild)

  Polman´s P-03 omblandande bakkantsdon komplett med injusteringslåda och mätuttag.